Obrežje rek Tržiške Bistrice in Save

Struga in obrežje Tržiške Bistrice od vasi Bistrica do izliva v Savo in naprej struga in obrežje Save do nekdanjega mlina pod vasjo Okroglo predstavljata enkraten in neponovljiv tisočletje nastajajoč prostor. Vredno si ga je ogledati. Redne spomladanske in jesenske poplave omogočajo razvoj loke (prodišča, sotesko, mrtve rokave, studence, povirna močvirja, gramozne mlake, travnike in grmišča) in poplavnega gozda, kjer uspevajo posebnim razmeram prilagojene drevesne vrste (vrba, jelša, topol in jesen). Omenjeni naravni biotopi so življenjski prostor različnih rastlin (čemaž, vodna perunika, čmerika, volčja jagoda, različne vrste penuš, v poznih poletnih mesecih loko značilno obarvajo orjaška zlata rozga, žlezasta nedotika in dresnikovec) in živali (deset vrst kačjih pastirjev, vodna hrošča obrobljeni kozak in kolovrt, dvoživki veliki pupek in zelena krastača, ribi klenič in rdečerepka, kača belouška, metulja zorica in pogrebec, pižmovka). V gozdu ob rekah je najti tudi srnjad, poljskega zajca, gozdnega jereba, lisico in celo divjo mačko). V loki in ob njej gnezdi cela vrsta ptic. Med njimi kragulj, skobec, kanja, jereb, raca mlakarica, fazan, divja grlica, kukavica, lesna sova, vodomec, žolna, detel, siva pastirica, taščica, kos, sinica, brglez, kobilar, šoja, vrana, krokar, lišček in kalin.